مهم: بولتن رفتارشناسی شیطان و پیروانش با استناد به کلام امام خامنه ای- 24 صفحه

مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف نسبت به تبیین عمومی مأموریت تاریخی شیطان و ابزراهای اغواگرانه وی، به مردم و مسئولین تذکر داده و ضمن چگونگی اثرگذاری شیطان بر قلوب و اراده

...