معجزه بخور جوش شیرین برای درمان عفونتهای ریوی و کرونا- نسخه استاد دکتر روازاده

طب سنتی، آن بخشی از تجربه دوران ها و تاریخ بشریت است که در حوادث و بیماری های معمول و غیرمعمول به کمک انسان ها آمده و سهم زیادی از درمان بشر را به دوش کشیده است؛ موضوعی که با

...